German Football League

Leaders


 

Team Statistics

 

SCORING OFFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 13 69 6 49 3 0 1 489 37.6
2. Marburg Mercenaries 14 65 7 55 3 0 1 474 33.9
3. Berlin Adler 15 45 13 38 0 0 0 347 23.1
4. Kiel Balt.Hurricanes 15 47 7 40 0 0 0 343 22.9
5. Plattling Bl.Hawks 13 40 7 36 0 0 0 297 22.8
6. Dresden Monarchs 14 38 12 36 1 0 1 304 21.7
7. Braunschweig Lions 13 36 11 26 2 0 0 279 21.5
8. Assindia Cardinals 12 33 3 30 0 0 1 239 19.9
9. Stuttgart Scorpions 13 35 2 28 1 0 2 250 19.2
10. Berlin Rebels 14 37 3 30 1 0 0 263 18.8
11. Munich Cowboys 12 24 2 16 2 1 1 174 14.5
12. Weinheim Longhorns 14 21 0 3 6 0 0 141 10.1
 
SCORING DEFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Kiel Balt.Hurricanes 15 26 3 18 2 0 1 189 12.6
2. Berlin Adler 15 26 14 24 0 0 1 224 14.9
3. Marburg Mercenaries 14 35 5 21 4 0 0 254 18.1
4. Schw.Hall Unicorns 13 36 2 28 2 0 0 254 19.5
5. Berlin Rebels 14 36 11 27 0 0 1 278 19.9
6. Plattling Bl.Hawks 13 36 3 26 3 0 1 259 19.9
7. Braunschweig Lions 13 37 7 35 0 0 0 278 21.4
8. Dresden Monarchs 14 41 9 33 2 0 1 312 22.3
9. Assindia Cardinals 12 39 4 29 0 0 0 275 22.9
10. Stuttgart Scorpions 13 41 8 29 2 0 0 303 23.3
11. Munich Cowboys 12 58 3 48 2 0 1 411 34.2
12. Weinheim Longhorns 14 84 7 75 1 1 1 606 43.3
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 13 1485 3882 831 5367 6.5 64 412.8
2. Marburg Mercenaries 14 2232 2860 732 5092 7.0 58 363.7
3. Berlin Adler 15 2314 2510 806 4824 6.0 43 321.6
4. Kiel Balt.Hurricanes 15 1847 2855 803 4702 5.9 45 313.5
5. Dresden Monarchs 14 1184 3109 723 4293 5.9 35 306.6
6. Braunschweig Lions 13 1900 2002 723 3902 5.4 31 300.2
7. Assindia Cardinals 12 2279 1184 639 3463 5.4 32 288.6
8. Plattling Bl.Hawks 13 939 2766 687 3705 5.4 36 285.0
9. Berlin Rebels 14 1675 1867 653 3542 5.4 33 253.0
10. Stuttgart Scorpions 13 1251 1676 677 2927 4.3 30 225.2
11. Munich Cowboys 12 554 2118 647 2672 4.1 19 222.7
12. Weinheim Longhorns 14 684 2031 695 2715 3.9 18 193.9
 
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Kiel Balt.Hurricanes 15 1636 1605 723 3241 4.5 23 216.1
2. Plattling Bl.Hawks 13 1536 1856 661 3392 5.1 32 260.9
3. Berlin Adler 15 1502 2412 815 3914 4.8 25 260.9
4. Marburg Mercenaries 14 1205 2565 775 3770 4.9 32 269.3
5. Braunschweig Lions 13 1410 2139 659 3549 5.4 32 273.0
6. Schw.Hall Unicorns 13 995 2566 729 3561 4.9 29 273.9
7. Stuttgart Scorpions 13 945 2835 712 3780 5.3 38 290.8
8. Berlin Rebels 14 1394 2737 758 4131 5.4 33 295.1
9. Assindia Cardinals 12 1828 1947 606 3775 6.2 37 314.6
10. Dresden Monarchs 14 2046 2557 775 4603 5.9 39 328.8
11. Munich Cowboys 12 1738 2454 638 4192 6.6 52 349.3
12. Weinheim Longhorns 14 2553 3109 796 5662 7.1 77 404.4
 
RUSHING OFFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Assindia Cardinals 12 456 2279 5.0 22 189.9
2. Marburg Mercenaries 14 416 2232 5.4 33 159.4
3. Berlin Adler 15 470 2314 4.9 23 154.3
4. Braunschweig Lions 13 385 1900 4.9 18 146.2
5. Kiel Balt.Hurricanes 15 456 1847 4.1 16 123.1
6. Berlin Rebels 14 346 1675 4.8 10 119.6
7. Schw.Hall Unicorns 13 342 1485 4.3 26 114.2
8. Stuttgart Scorpions 13 383 1251 3.3 17 96.2
9. Dresden Monarchs 14 329 1184 3.6 16 84.6
10. Plattling Bl.Hawks 13 310 939 3.0 13 72.2
11. Weinheim Longhorns 14 314 684 2.2 6 48.9
12. Munich Cowboys 12 248 554 2.2 6 46.2
 
RUSHING DEFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Stuttgart Scorpions 13 352 945 2.7 15 72.7
2. Schw.Hall Unicorns 13 358 995 2.8 11 76.5
3. Marburg Mercenaries 14 353 1205 3.4 9 86.1
4. Berlin Rebels 14 385 1394 3.6 11 99.6
5. Berlin Adler 15 412 1502 3.6 13 100.1
6. Braunschweig Lions 13 341 1410 4.1 14 108.5
7. Kiel Balt.Hurricanes 15 397 1636 4.1 14 109.1
8. Plattling Bl.Hawks 13 355 1536 4.3 19 118.2
9. Munich Cowboys 12 323 1738 5.4 22 144.8
10. Dresden Monarchs 14 437 2046 4.7 20 146.1
11. Assindia Cardinals 12 322 1828 5.7 19 152.3
12. Weinheim Longhorns 14 465 2553 5.5 42 182.4
 
PASS OFFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 13 303 489 17 62.0 3882 7.9 38 298.6
2. Dresden Monarchs 14 235 394 18 59.6 3109 7.9 19 222.1
3. Plattling Bl.Hawks 13 234 377 10 62.1 2766 7.3 23 212.8
4. Marburg Mercenaries 14 203 316 9 64.2 2860 9.1 25 204.3
5. Kiel Balt.Hurricanes 15 209 347 10 60.2 2855 8.2 29 190.3
6. Munich Cowboys 12 182 399 26 45.6 2118 5.3 13 176.5
7. Berlin Adler 15 184 336 10 54.8 2510 7.5 20 167.3
8. Braunschweig Lions 13 187 338 21 55.3 2002 5.9 13 154.0
9. Weinheim Longhorns 14 164 381 34 43.0 2031 5.3 12 145.1
10. Berlin Rebels 14 176 307 9 57.3 1867 6.1 23 133.4
11. Stuttgart Scorpions 13 131 294 15 44.6 1676 5.7 13 128.9
12. Assindia Cardinals 12 94 183 9 51.4 1184 6.5 10 98.7
 
PASS DEFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Kiel Balt.Hurricanes 15 155 326 19 47.5 1605 4.9 9 107.0
2. Plattling Bl.Hawks 13 167 306 12 54.6 1856 6.1 13 142.8
3. Berlin Adler 15 229 403 15 56.8 2412 6.0 12 160.8
4. Assindia Cardinals 12 164 284 15 57.7 1947 6.9 18 162.2
5. Braunschweig Lions 13 184 318 13 57.9 2139 6.7 18 164.5
6. Dresden Monarchs 14 196 338 12 58.0 2557 7.6 19 182.6
7. Marburg Mercenaries 14 209 422 23 49.5 2565 6.1 23 183.2
8. Berlin Rebels 14 215 373 12 57.6 2737 7.3 22 195.5
9. Schw.Hall Unicorns 13 178 371 18 48.0 2566 6.9 18 197.4
10. Munich Cowboys 12 186 315 9 59.0 2454 7.8 30 204.5
11. Stuttgart Scorpions 13 206 360 25 57.2 2835 7.9 23 218.1
12. Weinheim Longhorns 14 212 331 13 64.0 3109 9.4 35 222.1
 
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Marburg Mercenaries 14 203 316 9 64.2 2860 25 160.7
2. Kiel Balt.Hurricanes 15 209 347 10 60.2 2855 29 151.2
3. Schw.Hall Unicorns 13 303 489 17 62.0 3882 38 147.3
4. Plattling Bl.Hawks 13 234 377 10 62.1 2766 23 138.5
5. Dresden Monarchs 14 235 394 18 59.6 3109 19 132.7
6. Berlin Adler 15 184 336 10 54.8 2510 20 131.2
7. Berlin Rebels 14 176 307 9 57.3 1867 23 127.3
8. Assindia Cardinals 12 94 183 9 51.4 1184 10 113.9
9. Braunschweig Lions 13 187 338 21 55.3 2002 13 105.3
10. Stuttgart Scorpions 13 131 294 15 44.6 1676 13 96.8
11. Munich Cowboys 12 182 399 26 45.6 2118 13 87.9
12. Weinheim Longhorns 14 164 381 34 43.0 2031 12 80.4
 
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Kiel Balt.Hurricanes 15 155 326 19 47.5 1605 9 86.4
2. Marburg Mercenaries 14 209 422 23 49.5 2565 23 107.7
3. Berlin Adler 15 229 403 15 56.8 2412 12 109.5
4. Plattling Bl.Hawks 13 167 306 12 54.6 1856 13 111.7
5. Schw.Hall Unicorns 13 178 371 18 48.0 2566 18 112.4
6. Braunschweig Lions 13 184 318 13 57.9 2139 18 124.9
7. Assindia Cardinals 12 164 284 15 57.7 1947 18 125.7
8. Stuttgart Scorpions 13 206 360 25 57.2 2835 23 130.6
9. Berlin Rebels 14 215 373 12 57.6 2737 22 132.3
10. Dresden Monarchs 14 196 338 12 58.0 2557 19 133.0
11. Munich Cowboys 12 186 315 9 59.0 2454 30 150.2
12. Weinheim Longhorns 14 212 331 13 64.0 3109 35 170.0
 
KICKOFF RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Stuttgart Scorpions 13 53 1256 0 23.7
2. Berlin Adler 15 46 1078 1 23.4
3. Kiel Balt.Hurricanes 15 32 703 1 22.0
4. Marburg Mercenaries 14 50 1065 3 21.3
5. Weinheim Longhorns 14 94 1649 2 17.5
6. Plattling Bl.Hawks 13 50 877 0 17.5
7. Dresden Monarchs 14 57 983 0 17.2
8. Berlin Rebels 14 51 872 0 17.1
9. Braunschweig Lions 13 54 903 1 16.7
10. Schw.Hall Unicorns 13 45 721 0 16.0
11. Assindia Cardinals 12 43 652 0 15.2
12. Munich Cowboys 12 70 985 0 14.1
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Kiel Balt.Hurricanes 15 19 290 1 15.3
2. Assindia Cardinals 12 18 265 0 14.7
3. Munich Cowboys 12 14 199 1 14.2
4. Marburg Mercenaries 14 14 193 1 13.8
5. Schw.Hall Unicorns 13 18 238 1 13.2
6. Berlin Rebels 14 15 194 0 12.9
7. Plattling Bl.Hawks 13 16 182 0 11.4
8. Braunschweig Lions 13 11 119 0 10.8
9. Berlin Adler 15 17 169 0 9.9
10. Dresden Monarchs 14 11 96 0 8.7
11. Stuttgart Scorpions 13 9 57 0 6.3
12. Weinheim Longhorns 14 7 43 0 6.1
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Avg.
1. Stuttgart Scorpions 13 25 410 5 16.4
2. Marburg Mercenaries 14 23 412 3 17.9
3. Kiel Balt.Hurricanes 15 19 219 0 11.5
4. Schw.Hall Unicorns 13 18 256 3 14.2
5. Berlin Adler 15 15 188 0 12.5
6. Assindia Cardinals 12 15 185 1 12.3
7. Braunschweig Lions 13 13 221 2 17.0
8. Weinheim Longhorns 14 13 216 0 16.6
9. Berlin Rebels 14 12 233 4 19.4
10. Dresden Monarchs 14 12 134 1 11.2
11. Plattling Bl.Hawks 13 12 178 2 14.8
12. Munich Cowboys 12 9 167 3 18.6
 
PUNTING G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Schw.Hall Unicorns 13 31 1194 38.5 34 1.1 2 36.1
2. Kiel Balt.Hurricanes 15 46 1714 37.3 68 1.5 4 34.0
3. Assindia Cardinals 12 38 1457 38.3 122 3.2 3 33.6
4. Berlin Rebels 14 54 2087 38.6 222 4.1 3 33.4
5. Marburg Mercenaries 14 33 1185 35.9 31 0.9 3 33.2
6. Munich Cowboys 12 41 1513 36.9 173 4.2 0 32.7
7. Dresden Monarchs 14 39 1454 37.3 219 5.6 1 31.2
8. Braunschweig Lions 13 34 1236 36.4 128 3.8 3 30.8
9. Berlin Adler 15 51 1729 33.9 120 2.4 2 30.8
10. Stuttgart Scorpions 13 51 1809 35.5 222 4.4 2 30.3
11. Plattling Bl.Hawks 13 39 1370 35.1 259 6.6 1 28.0
12. Weinheim Longhorns 14 48 1444 30.1 424 8.8 1 20.8
 
KICKOFF COVERAGE G No. Yards Avg. Return TB Net Avg.
1. Dresden Monarchs 14 63 3618 57.4 1156 7 36.9
2. Berlin Adler 15 73 3421 46.9 716 1 36.8
3. Braunschweig Lions 13 57 2811 49.3 674 3 36.4
4. Munich Cowboys 12 38 2002 52.7 614 3 34.9
5. Schw.Hall Unicorns 13 85 4616 54.3 1608 3 34.7
6. Plattling Bl.Hawks 13 60 3069 51.2 1045 0 33.7
7. Kiel Balt.Hurricanes 15 70 3457 49.4 1051 3 33.5
8. Marburg Mercenaries 14 86 4402 51.2 1489 4 32.9
9. Stuttgart Scorpions 13 49 2127 43.4 554 1 31.7
10. Assindia Cardinals 12 48 2396 49.9 890 0 31.4
11. Berlin Rebels 14 53 2752 51.9 1082 1 31.1
12. Weinheim Longhorns 14 32 1597 49.9 603 1 30.4
 
FIELD GOALS G Made-Att Pct.
1. Marburg Mercenaries 14 7-9 .778
2. Braunschweig Lions 13 11-17 .647
3. Dresden Monarchs 14 12-20 .600
4. Berlin Adler 15 13-24 .542
5. Plattling Bl.Hawks 13 7-13 .538
6. Berlin Rebels 14 3-6 .500
Stuttgart Scorpions 13 2-4 .500
8. Schw.Hall Unicorns 13 6-13 .462
9. Kiel Balt.Hurricanes 15 7-16 .438
10. Munich Cowboys 12 2-5 .400
11. Assindia Cardinals 12 3-11 .273
12. Weinheim Longhorns 14 0-1 .000
 
PAT KICKING G Made-Att Pct.
1. Dresden Monarchs 14 36-36 1.000
2. Assindia Cardinals 12 30-32 .938
3. Marburg Mercenaries 14 55-60 .917
4. Kiel Balt.Hurricanes 15 40-44 .909
Berlin Rebels 14 30-33 .909
6. Stuttgart Scorpions 13 28-31 .903
7. Plattling Bl.Hawks 13 36-40 .900
8. Berlin Adler 15 38-43 .884
9. Schw.Hall Unicorns 13 49-61 .803
10. Braunschweig Lions 13 26-34 .765
11. Munich Cowboys 12 16-21 .762
12. Weinheim Longhorns 14 3-8 .375
 
SACKS BY G No. Yards
1. Schw.Hall Unicorns 13 34 207
2. Berlin Rebels 14 28 192
3. Berlin Adler 15 27 204
4. Kiel Balt.Hurricanes 15 25 120
5. Stuttgart Scorpions 13 22 142
6. Plattling Bl.Hawks 13 21 176
7. Marburg Mercenaries 14 19 124
8. Munich Cowboys 12 16 126
9. Assindia Cardinals 12 15 99
Braunschweig Lions 13 15 106
11. Weinheim Longhorns 14 9 63
12. Dresden Monarchs 14 7 42
 
SACKS AGAINST G No. Yards
1. Stuttgart Scorpions 13 11 80
2. Braunschweig Lions 13 13 91
3. Assindia Cardinals 12 14 87
4. Schw.Hall Unicorns 13 17 84
Berlin Rebels 14 17 102
Kiel Balt.Hurricanes 15 17 140
7. Berlin Adler 15 18 121
8. Marburg Mercenaries 14 19 155
9. Weinheim Longhorns 14 23 192
10. Dresden Monarchs 14 24 108
11. Plattling Bl.Hawks 13 34 221
12. Munich Cowboys 12 35 251
 
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 13 77 171 28 276 21.2
2. Berlin Adler 15 131 99 20 250 16.7
3. Kiel Balt.Hurricanes 15 78 140 27 245 16.3
4. Marburg Mercenaries 14 104 117 17 238 17.0
5. Dresden Monarchs 14 64 135 22 221 15.8
6. Plattling Bl.Hawks 13 61 126 21 208 16.0
7. Braunschweig Lions 13 97 87 17 201 15.5
8. Assindia Cardinals 12 118 51 11 180 15.0
9. Stuttgart Scorpions 13 75 74 21 170 13.1
10. Berlin Rebels 14 78 75 16 169 12.1
11. Munich Cowboys 12 43 97 18 158 13.2
12. Weinheim Longhorns 14 50 86 18 154 11.0
 
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Plattling Bl.Hawks 13 81 75 19 175 13.5
2. Assindia Cardinals 12 81 90 10 181 15.1
3. Kiel Balt.Hurricanes 15 96 70 17 183 12.2
4. Stuttgart Scorpions 13 58 110 19 187 14.4
5. Braunschweig Lions 13 71 96 24 191 14.7
6. Schw.Hall Unicorns 13 63 108 21 192 14.8
7. Munich Cowboys 12 86 98 14 198 16.5
8. Berlin Adler 15 74 114 23 211 14.1
9. Marburg Mercenaries 14 74 122 25 221 15.8
10. Berlin Rebels 14 83 126 24 233 16.6
11. Dresden Monarchs 14 102 112 25 239 17.1
12. Weinheim Longhorns 14 130 136 22 288 20.6
 
3RD-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Plattling Bl.Hawks 13 61 130 46.9
2. Kiel Balt.Hurricanes 15 71 157 45.2
3. Marburg Mercenaries 14 55 127 43.3
4. Schw.Hall Unicorns 13 61 144 42.4
5. Dresden Monarchs 14 58 138 42.0
6. Berlin Adler 15 62 150 41.3
7. Assindia Cardinals 12 51 127 40.2
8. Braunschweig Lions 13 53 141 37.6
9. Berlin Rebels 14 44 136 32.4
10. Munich Cowboys 12 36 134 26.9
11. Stuttgart Scorpions 13 36 136 26.5
12. Weinheim Longhorns 14 38 148 25.7
 
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Schw.Hall Unicorns 13 44 147 29.9
2. Kiel Balt.Hurricanes 15 46 151 30.5
3. Berlin Adler 15 53 168 31.5
4. Stuttgart Scorpions 13 53 149 35.6
5. Plattling Bl.Hawks 13 53 137 38.7
6. Braunschweig Lions 13 51 131 38.9
7. Marburg Mercenaries 14 58 148 39.2
8. Berlin Rebels 14 58 146 39.7
9. Dresden Monarchs 14 61 149 40.9
10. Munich Cowboys 12 47 111 42.3
11. Assindia Cardinals 12 48 112 42.9
12. Weinheim Longhorns 14 59 118 50.0
 
4TH-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Berlin Adler 15 8 12 66.7
2. Schw.Hall Unicorns 13 17 27 63.0
3. Marburg Mercenaries 14 12 20 60.0
4. Kiel Balt.Hurricanes 15 6 12 50.0
5. Stuttgart Scorpions 13 17 37 45.9
6. Berlin Rebels 14 11 27 40.7
7. Assindia Cardinals 12 8 21 38.1
Braunschweig Lions 13 8 21 38.1
9. Dresden Monarchs 14 6 16 37.5
10. Munich Cowboys 12 16 43 37.2
11. Plattling Bl.Hawks 13 4 15 26.7
12. Weinheim Longhorns 14 7 39 17.9
 
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Marburg Mercenaries 14 8 31 25.8
2. Dresden Monarchs 14 6 22 27.3
3. Schw.Hall Unicorns 13 12 34 35.3
4. Kiel Balt.Hurricanes 15 9 25 36.0
5. Assindia Cardinals 12 4 11 36.4
6. Berlin Adler 15 12 29 41.4
7. Munich Cowboys 12 8 19 42.1
Braunschweig Lions 13 8 19 42.1
9. Plattling Bl.Hawks 13 13 28 46.4
10. Stuttgart Scorpions 13 17 31 54.8
11. Berlin Rebels 14 8 14 57.1
12. Weinheim Longhorns 14 12 20 60.0
 
PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Assindia Cardinals 12 51 432 36.0
2. Munich Cowboys 12 83 598 49.8
3. Stuttgart Scorpions 13 82 668 51.4
4. Weinheim Longhorns 14 97 766 54.7
5. Dresden Monarchs 14 85 799 57.1
6. Schw.Hall Unicorns 13 82 764 58.8
7. Berlin Adler 15 93 889 59.3
8. Marburg Mercenaries 14 94 854 61.0
9. Plattling Bl.Hawks 13 101 835 64.2
10. Braunschweig Lions 13 98 924 71.1
11. Berlin Rebels 14 124 1009 72.1
12. Kiel Balt.Hurricanes 15 121 1184 78.9
 
OPPONENT PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Berlin Rebels 14 120 1070 76.4
2. Stuttgart Scorpions 13 107 889 68.4
3. Dresden Monarchs 14 100 945 67.5
4. Munich Cowboys 12 84 763 63.6
5. Plattling Bl.Hawks 13 100 823 63.3
6. Berlin Adler 15 96 918 61.2
7. Braunschweig Lions 13 85 735 56.5
8. Weinheim Longhorns 14 86 770 55.0
9. Kiel Balt.Hurricanes 15 91 788 52.5
10. Schw.Hall Unicorns 13 85 671 51.6
11. Marburg Mercenaries 14 76 711 50.8
12. Assindia Cardinals 12 70 560 46.7
 
TIME OF POSSESSION G Poss. Time Avg/G
1. Braunschweig Lions 13 317:32 24:25
2. Plattling Bl.Hawks 13 296:42 22:49
3. Kiel Balt.Hurricanes 15 339:28 22:37
4. Marburg Mercenaries 14 310:37 22:11
5. Stuttgart Scorpions 13 282:24 21:43
6. Assindia Cardinals 12 247:25 20:37
7. Schw.Hall Unicorns 13 266:37 20:30
8. Berlin Adler 15 296:21 19:45
9. Dresden Monarchs 14 273:01 19:30
10. Munich Cowboys 12 209:42 17:28
11. Berlin Rebels 14 212:41 15:11
12. Weinheim Longhorns 14 161:08 11:30
 
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Kiel Balt.Hurricanes 15 12 19 31 8 10 18 +13 0.87
2. Marburg Mercenaries 14 9 23 32 16 9 25 +7 0.50
Berlin Rebels 14 11 12 23 7 9 16 +7 0.50
4. Plattling Bl.Hawks 13 10 12 22 7 10 17 +5 0.38
5. Stuttgart Scorpions 13 10 25 35 16 15 31 +4 0.31
6. Schw.Hall Unicorns 13 10 18 28 8 17 25 +3 0.23
7. Dresden Monarchs 14 15 12 27 7 18 25 +2 0.14
8. Assindia Cardinals 12 10 15 25 15 9 24 +1 0.08
9. Berlin Adler 15 9 15 24 13 10 23 +1 0.07
10. Braunschweig Lions 13 9 13 22 8 21 29 -7 -0.54
11. Munich Cowboys 12 16 9 25 9 26 35 -10 -0.83
12. Weinheim Longhorns 14 11 13 24 20 34 54 -30 -2.14
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE OFFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Marburg Mercenaries 14 39-49 79.6 33 21-12 6-8 1 1 2 4
2. Plattling Bl.Hawks 13 31-39 79.5 25 11-14 6-11 0 1 1 1
3. Schw.Hall Unicorns 13 46-59 78.0 41 20-21 5-10 1 3 1 3
4. Berlin Adler 15 38-49 77.6 29 20-9 9-12 4 2 1 1
5. Kiel Balt.Hurricanes 15 35-48 72.9 30 10-20 5-10 0 3 1 4
6. Berlin Rebels 14 13-18 72.2 11 4-7 2-3 0 0 2 2
7. Braunschweig Lions 13 30-42 71.4 21 13-8 9-14 0 5 2 0
8. Stuttgart Scorpions 13 23-34 67.6 22 16-6 1-2 1 3 4 2
9. Assindia Cardinals 12 18-28 64.3 16 13-3 2-6 1 0 3 2
10. Dresden Monarchs 14 26-42 61.9 21 14-7 5-8 1 8 3 1
11. Munich Cowboys 12 12-21 57.1 11 6-5 1-1 0 2 5 2
12. Weinheim Longhorns 14 4-12 33.3 4 3-1 0-0 1 1 5 1
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE DEFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Kiel Balt.Hurricanes 15 19-32 59.4 17 12-5 2-4 3 5 3 0
2. Marburg Mercenaries 14 27-45 60.0 23 9-14 4-8 0 2 7 5
3. Berlin Rebels 14 19-30 63.3 13 6-7 6-9 0 2 2 4
4. Plattling Bl.Hawks 13 26-39 66.7 23 15-8 3-5 0 3 5 3
5. Schw.Hall Unicorns 13 17-25 68.0 16 10-6 1-4 2 1 1 1
6. Berlin Adler 15 24-35 68.6 16 8-8 8-14 0 1 3 1
7. Stuttgart Scorpions 13 31-42 73.8 24 13-11 7-11 0 4 2 1
8. Munich Cowboys 12 31-41 75.6 28 14-14 3-5 2 2 2 2
9. Braunschweig Lions 13 28-37 75.7 23 10-13 5-8 0 2 1 3
10. Assindia Cardinals 12 30-39 76.9 26 16-10 4-7 0 4 1 1
11. Dresden Monarchs 14 33-42 78.6 26 16-10 7-9 2 1 2 2
12. Weinheim Longhorns 14 34-41 82.9 32 24-8 2-4 1 3 1 0
 
ON-SIDE KICKS BY G On-side Pct.
1. Braunschweig Lions 13 2-2 100.0
Berlin Rebels 14 2-2 100.0
3. Weinheim Longhorns 14 3-4 75.0
4. Schw.Hall Unicorns 13 0-3 0.0
Munich Cowboys 12 0-1 0.0
Berlin Adler 15 0-1 0.0
Plattling Bl.Hawks 13 0-1 0.0
Dresden Monarchs 14 0-1 0.0
Stuttgart Scorpions 13 0-1 0.0
Marburg Mercenaries 14 0-0 0.0
Assindia Cardinals 12 0-0 0.0
Kiel Balt.Hurricanes 15 0-0 0.0
 
ON-SIDE KICKS AGAINST G On-side Pct.
1. Berlin Adler 15 0-1 0.0
Dresden Monarchs 14 0-1 0.0
Berlin Rebels 14 0-1 0.0
Plattling Bl.Hawks 13 0-0 0.0
Munich Cowboys 12 0-0 0.0
Weinheim Longhorns 14 0-0 0.0
Braunschweig Lions 13 0-0 0.0
8. Schw.Hall Unicorns 13 1-3 33.3
9. Kiel Balt.Hurricanes 15 2-5 40.0
10. Marburg Mercenaries 14 1-2 50.0
11. Stuttgart Scorpions 13 1-1 100.0
Assindia Cardinals 12 1-1 100.0
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Assindia Cardinals 6-4000 667   6-9486 1581   0-0 0   12-13486 1124
Berlin Adler 7-7245 1035   7-17338 2477   1-11121 11121   15-35704 2380
Berlin Rebels 7-2000 286   7-10691 1527   0-0 0   14-12691 906
Braunschweig Lions 6-24250 4042   7-9201 1314   0-0 0   13-33451 2573
Dresden Monarchs 6-11446 1908   8-13316 1664   0-0 0   14-24762 1769
Kiel Balt.Hurricanes 8-24742 3093   6-8519 1420   1-11121 11121   15-44382 2959
Marburg Mercenaries 8-7700 962   6-6810 1135   0-0 0   14-14510 1036
Munich Cowboys 6-4335 722   6-3341 557   0-0 0   12-7676 640
Plattling Bl.Hawks 6-3330 555   7-7512 1073   0-0 0   13-10842 834
Schw.Hall Unicorns 7-8190 1170   6-4064 677   0-0 0   13-12254 943
Stuttgart Scorpions 6-3535 589   7-7993 1142   0-0 0   13-11528 887
Weinheim Longhorns 7-2198 314   7-5085 726   0-0 0   14-7283 520
Totals 80-102971 1287   80-103356 1292   2-22242 11121   162-228569 1411  
 

 

Individual Statistics

 

RUSHING G Att. Yards Avg. TD Long Avg/G
1. A.Scott-BL 13 233 1502 6.4 11 66 115.5
2. D.McCants-BR 9 155 874 5.6 7 46 97.1
3. D.Washington-MM 10 131 855 6.5 10 57 85.5
4. J.Jackson-SS 8 157 607 3.9 6 31 75.9
5. T.Wise-BA 15 203 1083 5.3 11 44 72.2
6. J.Allen-KBH 15 211 1034 4.9 6 69 68.9
7. B.Widmyer-AC 12 169 732 4.3 10 84 61.0
8. D.Wallace-AC 12 116 632 5.4 2 44 52.7
9. P.Trumpfheller-MM 13 126 640 5.1 9 52 49.2
10. S.Sommerfeld-KBH 15 152 736 4.8 8 66 49.1
 
PASSING AVG/GAME G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Avg/G
1. B.Brunner-SHU 13 278 - 452 - 15 61.5 3455 34 80 265.8
2. J.Robertson-PBH 13 234 - 377 - 10 62.1 2766 23 61 212.8
3. J.Welsh-KBH 15 208 - 345 - 10 60.3 2851 29 84 190.1
4. J.Ullrich-MM 14 187 - 296 - 7 63.2 2596 23 76 185.4
5. S.McBrayer-WL 11 128 - 300 - 22 42.7 1653 10 55 150.3
6. J.Jackson-SS 8 82 - 177 - 12 46.3 1156 9 47 144.5
7. T.Harvey-MC 11 135 - 307 - 20 44.0 1573 10 61 143.0
8. D.Outlaw-BR 14 174 - 304 - 9 57.2 1845 22 67 131.8
9. D.Zimmermann-BL 13 160 - 292 - 16 54.8 1696 9 60 130.5
10. B.Widmyer-AC 12 93 - 177 - 8 52.5 1149 9 78 95.8
 
PASS EFFICIENCY G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Effic.
1. J.Ullrich-MM 14 187 - 296 - 7 63.2 2596 23 76 157.8
2. J.Welsh-KBH 15 208 - 345 - 10 60.3 2851 29 84 151.6
3. J.Dumm-DM 14 11 - 15 - 0 73.3 139 0 42 151.2
4. B.Brunner-SHU 13 278 - 452 - 15 61.5 3455 34 80 143.9
5. J.Robertson-PBH 13 234 - 377 - 10 62.1 2766 23 61 138.5
6. D.Outlaw-BR 14 174 - 304 - 9 57.2 1845 22 67 126.2
7. D.Kiffner-BA 15 16 - 34 - 2 47.1 278 2 53 123.4
8. T.Bruening-BA 12 75 - 147 - 5 51.0 977 7 68 115.8
9. B.Widmyer-AC 12 93 - 177 - 8 52.5 1149 9 78 114.8
10. J.Jackson-SS 8 82 - 177 - 12 46.3 1156 9 47 104.4
 
RECEPTIONS/GAME G Rec. Yards TD Long Avg/C Avg/G Rec/G
1. A.Blakley-PBH 13 98 1205 11 41 12.3 92.7 7.5
2. T.Ibrahim-MC 9 51 811 6 53 15.9 90.1 5.7
3. D.Goodman-DM 9 50 720 3 42 14.4 80.0 5.6
4. D.Thornhill-SHU 12 63 900 10 40 14.3 75.0 5.2
5. T.Burks-BL 13 67 716 5 59 10.7 55.1 5.2
6. D.Linson-KBH 15 71 1148 18 84 16.2 76.5 4.7
7. R.Zoller-DM 14 58 730 6 60 12.6 52.1 4.1
8. J.Dohrendorf-KBH 15 62 867 6 48 14.0 57.8 4.1
9. F.Starzengruber-PBH 9 35 441 4 61 12.6 49.0 3.9
10. B.Langston-MM 14 51 1049 8 76 20.6 74.9 3.6
 
RECEIVE YDS/GAME G Rec. Yards TD Long Rec/G Avg/C Avg/G
1. A.Blakley-PBH 13 98 1205 11 41 7.5 12.3 92.7
2. T.Ibrahim-MC 9 51 811 6 53 5.7 15.9 90.1
3. D.Goodman-DM 9 50 720 3 42 5.6 14.4 80.0
4. D.Linson-KBH 15 71 1148 18 84 4.7 16.2 76.5
5. D.Thornhill-SHU 12 63 900 10 40 5.2 14.3 75.0
6. B.Langston-MM 14 51 1049 8 76 3.6 20.6 74.9
7. J.Dohrendorf-KBH 15 62 867 6 48 4.1 14.0 57.8
8. T.Burks-BL 13 67 716 5 59 5.2 10.7 55.1
9. R.Zoller-DM 14 58 730 6 60 4.1 12.6 52.1
10. D.Voehringer-DM 14 44 691 5 92 3.1 15.7 49.4
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Total Yds/G
1. B.Brunner-SHU 13 67 3455 511 3522 270.9
2. J.Robertson-PBH 13 326 2766 523 3092 237.8
3. J.Jackson-SS 8 607 1156 334 1763 220.4
4. J.Welsh-KBH 15 -25 2851 398 2826 188.4
5. J.Ullrich-MM 14 -135 2596 339 2461 175.8
6. B.Widmyer-AC 12 732 1149 346 1881 156.8
7. D.Outlaw-BR 14 343 1845 395 2188 156.3
8. S.McBrayer-WL 11 8 1653 368 1661 151.0
9. T.Harvey-MC 11 52 1573 365 1625 147.7
10. D.Zimmermann-BL 13 -90 1696 323 1606 123.5
 
SCORING G TD FG XPT 2XP Pts Pts/G
1. D.Thornhill-SHU 12 17 0 0 0 102 8.5
2. D.Linson-KBH 15 19 0 0 0 114 7.6
3. J.Dohrendorf-KBH 15 6 7 35 0 92 6.1
4. B.Langston-MM 14 14 0 0 0 84 6.0
D.Washington-MM 10 10 0 0 0 60 6.0
6. P.Mueller-MM 13 0 7 55 0 76 5.8
7. T.Wise-BA 15 14 0 0 0 84 5.6
8. J.Sturdivant-MM 13 12 0 0 0 72 5.5
9. N.Robinson-SHU 10 0 5 39 0 54 5.4
10. A.Scott-BL 13 11 0 0 4 70 5.4
 
SCORING (TDs) G TD Rush Pass Ret. PAT Pts Pts/G
1. D.Thornhill-SHU 12 17 7 10 0 0 102 8.5
2. D.Linson-KBH 15 19 0 18 1 0 114 7.6
3. D.Washington-MM 10 10 10 0 0 0 60 6.0
B.Langston-MM 14 14 2 8 4 0 84 6.0
5. T.Wise-BA 15 14 11 3 0 0 84 5.6
6. J.Sturdivant-MM 13 12 10 1 1 0 72 5.5
7. A.Scott-BL 13 11 11 0 0 2 70 5.4
8. D.McCants-BR 9 8 7 1 0 0 48 5.3
9. A.Blakley-PBH 13 11 0 11 0 0 66 5.1
10. B.Widmyer-AC 12 10 10 0 0 0 60 5.0
 
SCORING (KICK) G PATs FGs Pts Pts/G
1. P.Mueller-MM 13 55-58 7-9 76 5.8
2. N.Robinson-SHU 10 39-46 5-8 54 5.4
3. D.Wiehberg-BA 11 17-18 11-14 50 4.5
4. T.Goebel-BL 13 26-32 11-17 59 4.5
5. J.Dohrendorf-KBH 15 35-39 7-15 56 3.7
6. H.Hempel-DM 10 24-24 3-4 33 3.3
7. C.Jeranek-PBH 13 28-32 4-9 40 3.1
8. F.Hoffmann-BR 14 30-33 2-4 36 2.6
9. S.Wurster-SS 13 27-29 2-4 33 2.5
10. B.Scharweit-BA 9 15-18 2-8 21 2.3
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
 
KICK RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
 
ALL PURPOSE G Rush Rcv PR KR Yards Yards/G
1. D.McCants-BR 9 874 200 77 325 1476 164.0
2. T.Wise-BA 15 1083 368 169 296 1938 129.2
3. B.Langston-MM 14 204 1049 119 425 1797 128.4
4. A.Scott-BL 13 1502 40 0 125 1667 128.2
5. D.Wallace-AC 12 632 506 114 216 1468 122.3
6. D.Linson-KBH 15 -2 1148 284 219 1649 109.9
7. D.Thornhill-SHU 12 308 900 10 96 1314 109.5
8. D.Goodman-DM 9 0 720 37 195 954 106.0
9. D.Washington-MM 10 855 64 6 106 1031 103.1
10. T.Burks-BL 13 4 716 80 516 1316 101.2
 
PUNTING G No. Yards Long Avg.
1. J.Dumm-DM 14 31 1183 76 38.2
2. T.Gross-KBH 15 46 1714 58 37.3
3. P.Finke-BL 13 32 1151 53 36.0
4. S.Wurster-SS 13 41 1445 52 35.2
5. S.Karl-BA 15 50 1702 64 34.0
 
FIELD GOALS G Made Att. Pct. Made/G
1. D.Wiehberg-BA 11 11 14 78.6 1.00
2. T.Goebel-BL 13 11 17 64.7 0.85
3. P.Mueller-MM 13 7 9 77.8 0.54
4. N.Robinson-SHU 10 5 8 62.5 0.50
J.Hilgenfeldt-DM 14 7 13 53.8 0.50
6. J.Dohrendorf-KBH 15 7 15 46.7 0.47
7. P.Maier-PBH 9 3 3 100.0 0.33
8. C.Jeranek-PBH 13 4 9 44.4 0.31
9. H.Hempel-DM 10 3 4 75.0 0.30
10. B.Scharweit-BA 9 2 8 25.0 0.22
 
FIELD GOAL PCT G Made Att. Long Pct.
 
PAT KICKING PCT G Made Att. Pct.
1. P.Mueller-MM 13 55 58 94.8
2. S.Wurster-SS 13 27 29 93.1
3. F.Hoffmann-BR 14 30 33 90.9
4. J.Dohrendorf-KBH 15 35 39 89.7
5. C.Jeranek-PBH 13 28 32 87.5
6. N.Robinson-SHU 10 39 46 84.8
7. T.Goebel-BL 13 26 32 81.2
 

TACKLES (All positions) G Pos. Solo Ast. Total Avg/G Sacks
1. P.O'Neil-BA 14 LB 83 66 149 10.6 3
2. R.Johnson-BR 13 LB 72 51 123 9.5 11
3. K.Horne-SHU 13 LB 60 53 113 8.7 14
4. J.Lawson-AC 12 DB 61 38 99 8.2 1
5. T.Parker-AC 12 LB 51 41 92 7.7 1
6. B.Vogt-DM 14 LB 68 33 101 7.2 2
7. D.Philistin-KBH 15 58 47 105 7.0 1
J.Sturdivant-MM 13 56 35 91 7.0 0
9. C.Graham-BL 11 LB 40 29 69 6.3 6
10. A.Langebartels-SS 12 LB 49 25 74 6.2 3
11. H.Dierolf-SHU 11 LB 48 19 67 6.1 8
12. L.Kern-MC 12 LB 44 27 71 5.9 1
13. R.Gardner-KBH 14 50 30 80 5.7 1
14. R.Zernicke-PBH 13 DL 45 28 73 5.6 9
15. F.Emslander-BA 9 LB 33 16 49 5.4 4
16. M.Zidek-WL 10 41 13 54 5.4 0
17. S.Brenner-SHU 11 LB 28 31 59 5.4 2
18. M.Nowak-BA 15 LB 36 44 80 5.3 1
19. J.Flaherty-PBH 12 LB 37 24 61 5.1 1
O.Atakan-BR 12 LB 33 28 61 5.1 4
21. H.Stecher-SS 12 LB 46 14 60 5.0 0
J.Scott-SS 9 LB 31 14 45 5.0 0
23. T.Mohr-MC 12 DB 34 23 57 4.8 2
24. T.Rauch-SHU 12 DE 30 25 55 4.6 14
25. An.Schreiner-PBH 13 LB 34 25 59 4.5 1
C.Wollin-DM 13 DB 44 15 59 4.5 0
27. D.Rodgers-BR 12 DB 26 28 54 4.5 0
K.Dixon-WL 12 37 17 54 4.5 0
29. H.Rashid-SS 12 DB 42 10 52 4.3 1
30. S.Ruf-BR 14 DB 37 23 60 4.3 0
J.Dumm-DM 14 DB 35 25 60 4.3 0
32. L.Imberg-WL 9 26 11 37 4.1 4
33. O.Kilic-MM 12 29 20 49 4.1 0
34. E.Swift-PBH 13 DL 31 22 53 4.1 5
35. P.Satzinger-WL 13 36 16 52 4.0 0
36. M.Macek-MC 11 DB 36 7 43 3.9 1
37. M.Golab-AC 8 LB 15 16 31 3.9 1
38. C.Rieck-KBH 13 26 24 50 3.8 7
A.Bowen-BL 13 DB 35 15 50 3.8 0
40. O.Friedrich-BA 12 LB 27 19 46 3.8 1
41. K.Homri-BL 10 LB 21 17 38 3.8 0
42. J.Ibler-BR 14 DB 39 14 53 3.8 0
43. T.Rehmer-BR 14 LB 24 28 52 3.7 1
44. F.Horn-KBH 14 28 23 51 3.6 1
45. R.Maurer-PBH 8 23 6 29 3.6 0
46. R.Schallwig-AC 12 DB 18 25 43 3.6 0
N.Hentschel-BL 12 LB 15 28 43 3.6 3
48. B.v.d.Maij-BR 11 20 19 39 3.5 3
49. O.Flemming-BA 15 DB 35 18 53 3.5 0
50. C.Stewart-SS 10 DB 29 6 35 3.5 0
 
SACKS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
1. T.Rauch-SHU 12 DE 7 4 73 14 1.17
2. K.Horne-SHU 13 LB 9 4 73 14 1.08
3. R.Johnson-BR 13 LB 8 3 47 11 0.85
4. T.Egeli-BA 14 DL 7 2 72 9 0.64
5. R.Zernicke-PBH 13 DL 9 0 75 9 0.69
6. H.Dierolf-SHU 11 LB 4 3 34 8 0.73
7. T.Unger-MC 11 DL 5 2 54 7 0.64
8. C.Cauvet-AC 12 DL 6 1 40 7 0.58
9. C.Rieck-KBH 13 5 2 17 7 0.54
10. D.Mirus-SS 13 DL 6 0 31 6 0.46
11. C.Graham-BL 11 LB 5 0 39 6 0.55
12. P.Siebrecht-MM 14 3 3 28 6 0.43
13. E.Swift-PBH 13 DL 4 1 34 5 0.38
14. O.Atakan-BR 12 LB 4 0 30 4 0.33
15. G.Raffael-MM 9 3 1 26 4 0.44
L.Imberg-WL 9 4 0 24 4 0.44
F.Emslander-BA 9 LB 4 0 42 4 0.44
18. S.Braun-BA 14 DL 3 1 14 4 0.29
19. J.Bernthaler-SS 9 DL 4 0 33 4 0.44
20. S.Franz-BR 13 LB 3 1 23 4 0.31
 
TACKLES FOR LOSS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
1. R.Johnson-BR 13 LB 18 8 75 26 2.00
2. T.Rauch-SHU 12 DE 18 7 107 25 2.08
3. K.Horne-SHU 13 LB 16 7 118 23 1.77
4. R.Zernicke-PBH 13 DL 15 3 98 18 1.38
C.Rieck-KBH 13 12 6 42 18 1.38
6. H.Dierolf-SHU 11 LB 14 4 83 18 1.64
7. C.Graham-BL 11 LB 12 4 71 16 1.45
8. D.Mirus-SS 13 DL 13 2 53 15 1.15
9. T.Parker-AC 12 LB 7 7 39 14 1.17
10. B.Vogt-DM 14 LB 9 5 46 14 1.00
11. P.Finke-BL 13 DL 11 3 44 14 1.08
12. P.Siebrecht-MM 14 7 6 38 13 0.93
T.Egeli-BA 14 DL 10 3 79 13 0.93
14. A.Langebartels-SS 12 LB 10 2 31 12 1.00
15. M.Rendsburg-SS 10 DL 10 2 52 12 1.20
16. J.Bernthaler-SS 9 DL 10 2 56 12 1.33
17. E.Swift-PBH 13 DL 9 2 55 11 0.85
B.Wunderlich-MC 13 DE 7 4 31 11 0.85
19. F.Emslander-BA 9 LB 10 1 53 11 1.22
20. M.Nowak-BA 15 LB 6 5 19 11 0.73
 
PASSES DEFENDED G BrUp Int. Total Avg/G
1. O.Radke-SHU 11 11 4 15 1.36
2. J.Sturdivant-MM 13 8 6 14 1.08
3. D.Seiffer-SHU 12 8 4 12 1.00
D.Battle-MM 11 5 6 11 1.00
5. O.Flemming-BA 15 9 4 13 0.87
6. S.Karl-BA 15 10 2 12 0.80
C.Stewart-SS 10 4 4 8 0.80
8. M.Eck-KBH 12 7 2 9 0.75
J.Lawson-AC 12 5 4 9 0.75
10. L.Greene-KBH 15 8 3 11 0.73
11. C.Oezkan-BR 10 6 1 7 0.70
12. B.Michitti-SHU 13 8 1 9 0.69
S.Borowski-PBH 13 7 2 9 0.69
14. H.Rashid-SS 12 5 3 8 0.67
D.McCray-MM 9 5 1 6 0.67
16. F.Horn-KBH 14 2 7 9 0.64
R.Gardner-KBH 14 7 2 9 0.64
18. M.Macek-MC 11 4 3 7 0.64
J.Kraft-MM 11 4 3 7 0.64
20. M.Golab-AC 8 4 1 5 0.62
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Long Avg/G
1. D.Battle-MM 11 6 202 1 69 0.55
2. F.Horn-KBH 14 7 101 0 48 0.50
3. J.Sturdivant-MM 13 6 122 1 50 0.46
4. H.Stecher-SS 12 5 44 0 22 0.42
5. C.Stewart-SS 10 4 98 2 35 0.40
6. A.Musch-SS 11 4 20 0 17 0.36
O.Radke-SHU 11 4 16 1 11 0.36
8. J.Dumm-DM 14 5 78 0 28 0.36
9. J.Lawson-AC 12 4 68 0 56 0.33
D.Seiffer-SHU 12 4 44 0 31 0.33
 
FUMBLES FORCED G No. Avg/G
1. P.Finke-BL 13 5 0.38
2. K.Dixon-WL 12 3 0.25
3. E.Swift-PBH 13 3 0.23
4. F.Emslander-BA 9 2 0.22
5. D.Kuehn-AC 10 2 0.20
O.Metzger-SS 10 2 0.20
7. M.Macek-MC 11 2 0.18
8. D.Martin-MC 12 2 0.17
J.Lawson-AC 12 2 0.17
10. B.Wunderlich-MC 13 2 0.15
 
FUMBLES RECOVERED G No. Avg/G
1. K.Fath-WL 13 4 0.31
2. J.Dumm-DM 14 4 0.29
3. T.Mohr-MC 12 3 0.25
D.Martin-MC 12 3 0.25
5. R.Johnson-BR 13 3 0.23
6. F.Emslander-BA 9 2 0.22
A.Zoschke-WL 9 2 0.22
8. O.Metzger-SS 10 2 0.20
9. D.Battle-MM 11 2 0.18
B.Neuger-MC 11 2 0.18