German Football League

Leaders


 

Team Statistics

 

SCORING OFFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Marburg Mercenaries 14 73 1 52 7 0 0 507 36.2
2. Schw.Hall Unicorns 12 57 2 35 5 0 0 393 32.8
3. Plattling Bl.Hawks 12 55 0 23 7 0 1 369 30.8
4. Dresden Monarchs 11 46 2 35 2 0 0 321 29.2
5. Assindia Cardinals 11 40 7 31 2 1 3 304 27.6
6. Berlin Adler 13 38 26 36 1 0 1 346 26.6
7. Stuttgart Scorpions 13 48 1 40 0 0 3 337 25.9
8. Kiel B.Hurricanes 13 37 14 28 1 0 0 294 22.6
9. Weinheim Longhorns 13 31 3 21 4 0 0 224 17.2
10. Braunschweig Lions 10 23 3 21 0 0 0 168 16.8
11. Munich Cowboys 12 21 3 14 1 0 0 151 12.6
 
SCORING DEFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Berlin Adler 13 19 6 12 1 0 0 146 11.2
2. Kiel B.Hurricanes 13 30 7 24 3 0 1 233 17.9
3. Schw.Hall Unicorns 12 34 6 22 3 0 1 252 21.0
4. Braunschweig Lions 10 27 9 23 0 0 0 212 21.2
5. Munich Cowboys 12 36 4 25 3 0 1 261 21.8
6. Stuttgart Scorpions 13 47 1 29 4 0 0 322 24.8
7. Assindia Cardinals 11 43 7 29 2 0 1 314 28.5
Dresden Monarchs 11 41 8 34 4 0 1 314 28.5
9. Marburg Mercenaries 14 60 5 42 4 0 1 427 30.5
10. Weinheim Longhorns 13 62 7 45 1 0 1 442 34.0
11. Plattling Bl.Hawks 12 70 2 51 5 1 1 491 40.9
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 12 1394 3474 731 4868 6.7 54 405.7
2. Marburg Mercenaries 14 3011 2652 819 5663 6.9 68 404.5
3. Plattling Bl.Hawks 12 1112 3430 714 4542 6.4 52 378.5
4. Stuttgart Scorpions 13 1987 2479 715 4466 6.2 46 343.5
5. Kiel B.Hurricanes 13 2107 2213 758 4320 5.7 33 332.3
6. Assindia Cardinals 11 2687 810 564 3497 6.2 35 317.9
7. Berlin Adler 13 1696 2319 655 4015 6.1 36 308.8
8. Dresden Monarchs 11 1025 1911 555 2936 5.3 40 266.9
9. Weinheim Longhorns 13 753 2455 650 3208 4.9 30 246.8
10. Munich Cowboys 12 1215 1698 661 2913 4.4 18 242.8
11. Braunschweig Lions 10 833 1561 514 2394 4.7 22 239.4
 
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Berlin Adler 13 1118 1550 653 2668 4.1 16 205.2
2. Munich Cowboys 12 1201 2004 629 3205 5.1 30 267.1
3. Braunschweig Lions 10 1559 1256 544 2815 5.2 24 281.5
4. Kiel B.Hurricanes 13 1769 1997 692 3766 5.4 28 289.7
5. Dresden Monarchs 11 1973 1409 557 3382 6.1 38 307.5
6. Assindia Cardinals 11 1260 2249 613 3509 5.7 41 319.0
7. Stuttgart Scorpions 13 1346 3131 737 4477 6.1 45 344.4
8. Marburg Mercenaries 14 1588 3453 824 5041 6.1 57 360.1
9. Weinheim Longhorns 13 1805 2930 756 4735 6.3 57 364.2
10. Schw.Hall Unicorns 12 1735 2645 712 4380 6.2 31 365.0
11. Plattling Bl.Hawks 12 2466 2378 619 4844 7.8 67 403.7
 
RUSHING OFFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Assindia Cardinals 11 439 2687 6.1 27 244.3
2. Marburg Mercenaries 14 466 3011 6.5 47 215.1
3. Kiel B.Hurricanes 13 413 2107 5.1 18 162.1
4. Stuttgart Scorpions 13 449 1987 4.4 26 152.8
5. Berlin Adler 13 351 1696 4.8 19 130.5
6. Schw.Hall Unicorns 12 308 1394 4.5 19 116.2
7. Munich Cowboys 12 378 1215 3.2 8 101.2
8. Dresden Monarchs 11 273 1025 3.8 18 93.2
9. Plattling Bl.Hawks 12 291 1112 3.8 15 92.7
10. Braunschweig Lions 10 236 833 3.5 7 83.3
11. Weinheim Longhorns 13 290 753 2.6 7 57.9
 
RUSHING DEFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Berlin Adler 13 338 1118 3.3 7 86.0
2. Munich Cowboys 12 333 1201 3.6 15 100.1
3. Stuttgart Scorpions 13 362 1346 3.7 10 103.5
4. Marburg Mercenaries 14 368 1588 4.3 18 113.4
5. Assindia Cardinals 11 312 1260 4.0 18 114.5
6. Kiel B.Hurricanes 13 358 1769 4.9 13 136.1
7. Weinheim Longhorns 13 381 1805 4.7 25 138.8
8. Schw.Hall Unicorns 12 381 1735 4.6 19 144.6
9. Braunschweig Lions 10 330 1559 4.7 15 155.9
10. Dresden Monarchs 11 342 1973 5.8 27 179.4
11. Plattling Bl.Hawks 12 389 2466 6.3 44 205.5
 
PASS OFFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 12 264 423 7 62.4 3474 8.2 35 289.5
2. Plattling Bl.Hawks 12 264 423 10 62.4 3430 8.1 37 285.8
3. Stuttgart Scorpions 13 137 266 8 51.5 2479 9.3 20 190.7
4. Marburg Mercenaries 14 208 353 15 58.9 2652 7.5 21 189.4
5. Weinheim Longhorns 13 171 360 33 47.5 2455 6.8 23 188.8
6. Berlin Adler 13 175 304 9 57.6 2319 7.6 17 178.4
7. Dresden Monarchs 11 152 282 11 53.9 1911 6.8 22 173.7
8. Kiel B.Hurricanes 13 207 345 7 60.0 2213 6.4 15 170.2
9. Braunschweig Lions 10 151 278 10 54.3 1561 5.6 15 156.1
10. Munich Cowboys 12 134 283 18 47.3 1698 6.0 10 141.5
11. Assindia Cardinals 11 61 125 8 48.8 810 6.5 8 73.6
 
PASS DEFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Berlin Adler 13 166 315 16 52.7 1550 4.9 9 119.2
2. Braunschweig Lions 10 115 214 6 53.7 1256 5.9 9 125.6
3. Dresden Monarchs 11 111 215 16 51.6 1409 6.6 11 128.1
4. Kiel B.Hurricanes 13 158 334 14 47.3 1997 6.0 15 153.6
5. Munich Cowboys 12 159 296 15 53.7 2004 6.8 15 167.0
6. Plattling Bl.Hawks 12 139 230 10 60.4 2378 10.3 23 198.2
7. Assindia Cardinals 11 187 301 6 62.1 2249 7.5 23 204.5
8. Schw.Hall Unicorns 12 196 331 12 59.2 2645 8.0 12 220.4
9. Weinheim Longhorns 13 210 375 14 56.0 2930 7.8 32 225.4
10. Stuttgart Scorpions 13 228 375 16 60.8 3131 8.3 35 240.8
11. Marburg Mercenaries 14 255 456 11 55.9 3453 7.6 39 246.6
 
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Schw.Hall Unicorns 12 264 423 7 62.4 3474 35 155.4
2. Plattling Bl.Hawks 12 264 423 10 62.4 3430 37 154.7
3. Stuttgart Scorpions 13 137 266 8 51.5 2479 20 148.6
4. Berlin Adler 13 175 304 9 57.6 2319 17 134.2
5. Marburg Mercenaries 14 208 353 15 58.9 2652 21 133.2
6. Dresden Monarchs 11 152 282 11 53.9 1911 22 128.8
7. Kiel B.Hurricanes 13 207 345 7 60.0 2213 15 124.2
8. Braunschweig Lions 10 151 278 10 54.3 1561 15 112.1
9. Assindia Cardinals 11 61 125 8 48.8 810 8 111.6
10. Weinheim Longhorns 13 171 360 33 47.5 2455 23 107.5
11. Munich Cowboys 12 134 283 18 47.3 1698 10 96.7
 
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Berlin Adler 13 166 315 16 52.7 1550 9 93.3
2. Kiel B.Hurricanes 13 158 334 14 47.3 1997 15 104.0
3. Dresden Monarchs 11 111 215 16 51.6 1409 11 108.7
4. Braunschweig Lions 10 115 214 6 53.7 1256 9 111.3
5. Munich Cowboys 12 159 296 15 53.7 2004 15 117.2
6. Schw.Hall Unicorns 12 196 331 12 59.2 2645 12 131.1
7. Weinheim Longhorns 13 210 375 14 56.0 2930 32 142.3
8. Marburg Mercenaries 14 255 456 11 55.9 3453 39 142.9
9. Assindia Cardinals 11 187 301 6 62.1 2249 23 146.1
10. Stuttgart Scorpions 13 228 375 16 60.8 3131 35 153.2
11. Plattling Bl.Hawks 12 139 230 10 60.4 2378 23 171.6
 
KICKOFF RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Assindia Cardinals 11 51 1221 3 23.9
2. Schw.Hall Unicorns 12 43 932 0 21.7
3. Kiel B.Hurricanes 13 44 940 1 21.4
4. Braunschweig Lions 10 39 792 0 20.3
5. Weinheim Longhorns 13 72 1390 1 19.3
6. Berlin Adler 13 34 628 0 18.5
7. Plattling Bl.Hawks 12 65 1115 1 17.2
8. Munich Cowboys 12 47 795 0 16.9
9. Marburg Mercenaries 14 62 1046 2 16.9
10. Dresden Monarchs 11 49 804 1 16.4
11. Stuttgart Scorpions 13 54 866 0 16.0
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Kiel B.Hurricanes 13 11 257 1 23.4
2. Plattling Bl.Hawks 12 6 117 1 19.5
3. Dresden Monarchs 11 10 187 1 18.7
4. Weinheim Longhorns 13 7 116 0 16.6
5. Munich Cowboys 12 19 277 2 14.6
6. Schw.Hall Unicorns 12 9 118 1 13.1
7. Stuttgart Scorpions 13 12 149 0 12.4
8. Berlin Adler 13 16 162 0 10.1
9. Marburg Mercenaries 14 9 67 0 7.4
10. Assindia Cardinals 11 12 71 0 5.9
11. Braunschweig Lions 10 9 50 0 5.6
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Avg.
1. Berlin Adler 13 16 242 1 15.1
2. Stuttgart Scorpions 13 16 252 1 15.8
3. Dresden Monarchs 11 16 526 3 32.9
4. Munich Cowboys 12 15 144 1 9.6
5. Kiel B.Hurricanes 13 14 256 2 18.3
6. Weinheim Longhorns 13 14 132 0 9.4
7. Schw.Hall Unicorns 12 12 63 0 5.2
8. Marburg Mercenaries 14 11 130 2 11.8
9. Plattling Bl.Hawks 12 10 78 0 7.8
10. Braunschweig Lions 10 6 49 0 8.2
11. Assindia Cardinals 11 6 88 1 14.7
 
PUNTING G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Assindia Cardinals 11 23 950 41.3 8 0.3 1 40.1
2. Braunschweig Lions 10 42 1747 41.6 324 7.7 2 32.9
3. Munich Cowboys 12 35 1412 40.3 190 5.4 5 32.1
4. Berlin Adler 13 39 1340 34.4 92 2.4 1 31.5
5. Kiel B.Hurricanes 13 36 1285 35.7 157 4.4 0 31.3
6. Stuttgart Scorpions 13 33 1129 34.2 102 3.1 0 31.1
7. Dresden Monarchs 11 31 1135 36.6 151 4.9 1 31.1
8. Marburg Mercenaries 14 28 1016 36.3 135 4.8 1 30.8
9. Weinheim Longhorns 13 36 1209 33.6 105 2.9 1 30.1
10. Schw.Hall Unicorns 12 26 911 35.0 129 5.0 3 27.8
11. Plattling Bl.Hawks 12 33 1021 30.9 178 5.4 0 25.5
 
KICKOFF COVERAGE G No. Yards Avg. Return TB Net Avg.
1. Berlin Adler 13 75 4077 54.4 1093 3 39.0
2. Munich Cowboys 12 36 1896 52.7 569 0 36.9
3. Schw.Hall Unicorns 12 69 3825 55.4 1308 3 35.6
4. Marburg Mercenaries 14 83 4420 53.3 1438 4 35.0
5. Dresden Monarchs 11 56 2860 51.1 910 0 34.8
6. Stuttgart Scorpions 13 60 2898 48.3 786 3 34.2
7. Assindia Cardinals 11 55 2723 49.5 874 1 33.3
8. Kiel B.Hurricanes 13 62 3074 49.6 933 4 33.2
9. Weinheim Longhorns 13 48 2616 54.5 951 4 33.0
10. Plattling Bl.Hawks 12 64 2972 46.4 1008 3 29.8
11. Braunschweig Lions 10 36 1735 48.2 659 1 29.3
 
FIELD GOALS G Made-Att Pct.
1. Berlin Adler 13 26-35 .743
2. Assindia Cardinals 11 7-11 .636
3. Braunschweig Lions 10 3-5 .600
4. Kiel B.Hurricanes 13 14-24 .583
5. Stuttgart Scorpions 13 1-2 .500
6. Weinheim Longhorns 13 3-7 .429
7. Dresden Monarchs 11 2-5 .400
8. Schw.Hall Unicorns 12 2-7 .286
9. Munich Cowboys 12 3-11 .273
10. Marburg Mercenaries 14 1-4 .250
11. Plattling Bl.Hawks 12 0-5 .000
 
PAT KICKING G Made-Att Pct.
1. Berlin Adler 13 36-37 .973
2. Braunschweig Lions 10 21-23 .913
3. Assindia Cardinals 11 31-34 .912
4. Dresden Monarchs 11 35-40 .875
5. Stuttgart Scorpions 13 40-46 .870
6. Marburg Mercenaries 14 52-63 .825
7. Kiel B.Hurricanes 13 28-34 .824
8. Weinheim Longhorns 13 21-27 .778
9. Schw.Hall Unicorns 12 35-46 .761
10. Munich Cowboys 12 14-19 .737
11. Plattling Bl.Hawks 12 23-34 .676
 
SACKS BY G No. Yards
1. Munich Cowboys 12 29 179
2. Marburg Mercenaries 14 25 121
3. Stuttgart Scorpions 13 20 126
Weinheim Longhorns 13 20 131
Plattling Bl.Hawks 12 20 151
6. Schw.Hall Unicorns 12 18 112
7. Assindia Cardinals 11 14 72
8. Kiel B.Hurricanes 13 13 77
Berlin Adler 13 13 74
10. Braunschweig Lions 10 12 58
Dresden Monarchs 11 12 54
 
SACKS AGAINST G No. Yards
1. Dresden Monarchs 11 7 38
Braunschweig Lions 10 7 42
3. Schw.Hall Unicorns 12 10 67
4. Kiel B.Hurricanes 13 14 68
5. Marburg Mercenaries 14 15 138
Berlin Adler 13 15 66
7. Assindia Cardinals 11 17 93
8. Weinheim Longhorns 13 19 166
9. Munich Cowboys 12 26 126
10. Plattling Bl.Hawks 12 29 124
11. Stuttgart Scorpions 13 37 227
 
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Marburg Mercenaries 14 138 121 17 276 19.7
2. Schw.Hall Unicorns 12 73 155 25 253 21.1
3. Plattling Bl.Hawks 12 66 143 30 239 19.9
4. Kiel B.Hurricanes 13 101 106 26 233 17.9
5. Stuttgart Scorpions 13 112 94 25 231 17.8
6. Berlin Adler 13 79 90 13 182 14.0
7. Munich Cowboys 12 81 79 17 177 14.8
8. Weinheim Longhorns 13 58 86 21 165 12.7
9. Dresden Monarchs 11 60 86 16 162 14.7
10. Assindia Cardinals 11 122 30 9 161 14.6
11. Braunschweig Lions 10 37 80 12 129 12.9
 
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Braunschweig Lions 10 83 50 13 146 14.6
2. Berlin Adler 13 58 76 17 151 11.6
3. Dresden Monarchs 11 87 61 15 163 14.8
4. Munich Cowboys 12 66 90 15 171 14.2
5. Assindia Cardinals 11 73 100 16 189 17.2
6. Kiel B.Hurricanes 13 80 87 23 190 14.6
7. Stuttgart Scorpions 13 77 128 18 223 17.2
8. Schw.Hall Unicorns 12 93 117 18 228 19.0
9. Plattling Bl.Hawks 12 125 89 22 236 19.7
10. Weinheim Longhorns 13 94 129 27 250 19.2
11. Marburg Mercenaries 14 91 143 27 261 18.6
 
3RD-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Schw.Hall Unicorns 12 69 133 51.9
2. Dresden Monarchs 11 54 112 48.2
3. Assindia Cardinals 11 51 111 45.9
4. Stuttgart Scorpions 13 58 135 43.0
5. Kiel B.Hurricanes 13 63 151 41.7
6. Marburg Mercenaries 14 53 128 41.4
7. Braunschweig Lions 10 50 121 41.3
8. Plattling Bl.Hawks 12 55 137 40.1
9. Munich Cowboys 12 53 133 39.8
10. Berlin Adler 13 49 134 36.6
11. Weinheim Longhorns 13 35 126 27.8
 
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Munich Cowboys 12 42 123 34.1
2. Berlin Adler 13 50 143 35.0
3. Dresden Monarchs 11 39 109 35.8
4. Schw.Hall Unicorns 12 49 131 37.4
5. Kiel B.Hurricanes 13 60 150 40.0
6. Braunschweig Lions 10 49 118 41.5
7. Marburg Mercenaries 14 64 151 42.4
8. Stuttgart Scorpions 13 66 146 45.2
9. Weinheim Longhorns 13 61 132 46.2
10. Assindia Cardinals 11 60 124 48.4
11. Plattling Bl.Hawks 12 50 94 53.2
 
4TH-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Kiel B.Hurricanes 13 15 22 68.2
2. Berlin Adler 13 5 8 62.5
3. Plattling Bl.Hawks 12 19 35 54.3
4. Braunschweig Lions 10 8 17 47.1
5. Dresden Monarchs 11 7 15 46.7
6. Marburg Mercenaries 14 14 33 42.4
7. Schw.Hall Unicorns 12 9 22 40.9
8. Assindia Cardinals 11 8 21 38.1
9. Weinheim Longhorns 13 11 31 35.5
10. Stuttgart Scorpions 13 12 34 35.3
11. Munich Cowboys 12 7 25 28.0
 
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Braunschweig Lions 10 5 18 27.8
2. Weinheim Longhorns 13 9 29 31.0
3. Kiel B.Hurricanes 13 8 25 32.0
4. Assindia Cardinals 11 5 14 35.7
5. Plattling Bl.Hawks 12 6 16 37.5
6. Berlin Adler 13 9 22 40.9
7. Munich Cowboys 12 10 22 45.5
8. Schw.Hall Unicorns 12 15 30 50.0
Dresden Monarchs 11 11 22 50.0
10. Stuttgart Scorpions 13 18 32 56.2
11. Marburg Mercenaries 14 19 33 57.6
 
PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Munich Cowboys 12 78 589 49.1
2. Stuttgart Scorpions 13 84 687 52.8
3. Assindia Cardinals 11 68 611 55.5
4. Schw.Hall Unicorns 12 70 686 57.2
5. Plattling Bl.Hawks 12 95 771 64.2
6. Dresden Monarchs 11 79 712 64.7
7. Berlin Adler 13 95 897 69.0
8. Kiel B.Hurricanes 13 94 932 71.7
9. Braunschweig Lions 10 74 731 73.1
10. Weinheim Longhorns 13 118 1027 79.0
11. Marburg Mercenaries 14 120 1135 81.1
 
OPPONENT PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Kiel B.Hurricanes 13 113 1074 82.6
2. Plattling Bl.Hawks 12 106 924 77.0
3. Marburg Mercenaries 14 109 1018 72.7
4. Dresden Monarchs 11 79 732 66.5
5. Stuttgart Scorpions 13 99 860 66.2
6. Weinheim Longhorns 13 95 830 63.8
7. Schw.Hall Unicorns 12 91 724 60.3
8. Assindia Cardinals 11 63 644 58.5
9. Munich Cowboys 12 74 689 57.4
10. Braunschweig Lions 10 64 563 56.3
11. Berlin Adler 13 82 720 55.4
 
TIME OF POSSESSION G Poss. Time Avg/G
1. Berlin Adler 13 288:40 22:12
2. Dresden Monarchs 11 241:32 21:57
3. Kiel B.Hurricanes 13 273:46 21:03
4. Braunschweig Lions 10 204:08 20:24
5. Munich Cowboys 12 240:22 20:01
6. Assindia Cardinals 11 218:06 19:49
7. Plattling Bl.Hawks 12 201:41 16:48
8. Marburg Mercenaries 14 232:53 16:38
9. Stuttgart Scorpions 13 187:16 14:24
10. Schw.Hall Unicorns 12 113:11 9:25
11. Weinheim Longhorns 13 114:25 8:48
 
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Berlin Adler 13 18 16 34 5 9 14 +20 1.54
2. Schw.Hall Unicorns 12 12 12 24 7 7 14 +10 0.83
3. Stuttgart Scorpions 13 6 16 22 8 8 16 +6 0.46
4. Dresden Monarchs 11 10 16 26 11 11 22 +4 0.36
5. Kiel B.Hurricanes 13 6 14 20 9 7 16 +4 0.31
6. Plattling Bl.Hawks 12 12 10 22 10 10 20 +2 0.17
7. Marburg Mercenaries 14 14 11 25 10 15 25 +0 0.00
8. Braunschweig Lions 10 4 6 10 3 10 13 -3 -0.30
9. Assindia Cardinals 11 7 6 13 10 8 18 -5 -0.45
10. Munich Cowboys 12 4 15 19 18 18 36 -17 -1.42
11. Weinheim Longhorns 13 10 14 24 12 33 45 -21 -1.62
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE OFFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Berlin Adler 13 40-44 90.9 20 11-9 20-24 0 0 0 0
Dresden Monarchs 11 30-33 90.9 28 14-14 2-4 0 0 1 0
3. Kiel B.Hurricanes 13 36-46 78.3 25 14-11 11-16 2 2 0 1
4. Assindia Cardinals 11 20-26 76.9 14 12-2 6-8 1 1 2 0
5. Braunschweig Lions 10 15-20 75.0 13 4-9 2-3 0 2 2 0
6. Stuttgart Scorpions 13 17-24 70.8 17 10-7 0-1 0 1 5 0
7. Marburg Mercenaries 14 21-30 70.0 21 14-7 0-2 0 0 7 0
Munich Cowboys 12 14-20 70.0 12 6-6 2-2 2 1 2 1
9. Plattling Bl.Hawks 12 26-38 68.4 26 10-16 0-4 1 1 5 1
10. Schw.Hall Unicorns 12 16-25 64.0 16 6-10 0-4 1 2 2 0
11. Weinheim Longhorns 13 4-11 36.4 4 1-3 0-2 0 2 2 1
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE DEFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Stuttgart Scorpions 13 15-27 55.6 14 4-10 1-2 1 4 5 1
2. Munich Cowboys 12 22-35 62.9 20 12-8 2-6 1 2 6 0
3. Schw.Hall Unicorns 12 10-15 66.7 5 3-2 5-7 2 0 1 0
4. Berlin Adler 13 14-20 70.0 10 5-5 4-6 1 3 0 0
5. Braunschweig Lions 10 22-30 73.3 15 9-6 7-11 0 0 3 1
6. Kiel B.Hurricanes 13 23-31 74.2 20 9-11 3-5 0 1 5 0
7. Dresden Monarchs 11 26-32 81.2 20 16-4 6-7 1 2 2 0
8. Marburg Mercenaries 14 35-43 81.4 31 12-19 4-10 0 0 1 1
9. Plattling Bl.Hawks 12 22-27 81.5 20 15-5 2-3 1 0 2 1
10. Assindia Cardinals 11 32-37 86.5 26 13-13 6-10 0 0 1 0
11. Weinheim Longhorns 13 18-20 90.0 15 4-11 3-3 0 0 2 0
 
ON-SIDE KICKS BY G On-side Pct.
1. Marburg Mercenaries 14 3-3 100.0
Plattling Bl.Hawks 12 2-2 100.0
Kiel B.Hurricanes 13 2-2 100.0
Schw.Hall Unicorns 12 1-1 100.0
5. Assindia Cardinals 11 0-2 0.0
Stuttgart Scorpions 13 0-2 0.0
Dresden Monarchs 11 0-0 0.0
Braunschweig Lions 10 0-0 0.0
Berlin Adler 13 0-0 0.0
Munich Cowboys 12 0-0 0.0
Weinheim Longhorns 13 0-0 0.0
 
ON-SIDE KICKS AGAINST G On-side Pct.
1. Berlin Adler 13 0-2 0.0
Weinheim Longhorns 13 0-1 0.0
Dresden Monarchs 11 0-0 0.0
Braunschweig Lions 10 0-0 0.0
Munich Cowboys 12 0-0 0.0
Kiel B.Hurricanes 13 0-0 0.0
7. Schw.Hall Unicorns 12 2-3 66.7
8. Plattling Bl.Hawks 12 3-3 100.0
Stuttgart Scorpions 13 1-1 100.0
Assindia Cardinals 11 1-1 100.0
Marburg Mercenaries 14 1-1 100.0
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Assindia Cardinals 5-7400 1480   6-15308 2551   0-0 0   11-22708 2064
Berlin Adler 7-8530 1219   5-14827 2965   1-14234 14234   13-37591 2892
Braunschweig Lions 5-20500 4100   5-12896 2579   0-0 0   10-33396 3340
Dresden Monarchs 5-8251 1650   6-12487 2081   0-0 0   11-20738 1885
Kiel B.Hurricanes 6-31992 5332   6-12419 2070   1-14234 14234   13-58645 4511
Marburg Mercenaries 7-5752 822   7-9592 1370   0-0 0   14-15344 1096
Munich Cowboys 6-6245 1041   6-3874 646   0-0 0   12-10119 843
Plattling Bl.Hawks 6-3800 633   6-4719 786   0-0 0   12-8519 710
Schw.Hall Unicorns 7-9309 1330   5-4067 813   0-0 0   12-13376 1115
Stuttgart Scorpions 6-5766 961   7-13257 1894   0-0 0   13-19023 1463
Weinheim Longhorns 6-2230 372   7-6329 904   0-0 0   13-8559 658
Totals 66-109775 1663   66-109775 1663   2-28468 14234   134-248018 1851  
 

 

Individual Statistics

 

RUSHING G Att. Yards Avg. TD Long Avg/G
1. S.Cooper-MM 14 395 3089 7.8 43 65 220.6
2. D.McCants-BA 8 118 895 7.6 9 82 111.9
3. R.Curley-AC 11 168 1058 6.3 11 75 96.2
4. P.Geiger-SS 10 160 925 5.8 11 43 92.5
5. S.Sommerfeld-KBH 13 203 1055 5.2 5 40 81.2
6. J.Johnson-BL 10 154 668 4.3 6 53 66.8
7. M.Andrew-DM 9 109 591 5.4 5 48 65.7
8. K.Callahan-KBH 13 160 846 5.3 8 45 65.1
9. B.Emeott-AC 11 86 629 7.3 10 35 57.2
10. I.Vandever-SS 13 176 709 4.0 10 60 54.5
 
PASSING AVG/GAME G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Avg/G
1. C.Rupp-SHU 12 259 - 412 - 6 62.9 3430 35 61 285.8
2. J.Robertson-PBH 12 259 - 416 - 9 62.3 3349 37 71 279.1
3. I.Vandever-SS 13 136 - 263 - 7 51.7 2465 20 82 189.6
4. J.Ullrich-MM 13 189 - 322 - 14 58.7 2412 20 65 185.5
5. S.McBrayer-WL 12 142 - 281 - 25 50.5 2137 20 77 178.1
6. K.Israel-DM 10 136 - 250 - 9 54.4 1757 21 52 175.7
7. K.Callahan-KBH 13 205 - 342 - 7 59.9 2199 15 58 169.2
8. J.Grant-BA 13 160 - 268 - 7 59.7 2135 17 56 164.2
9. D.Zimmermann-BL 10 133 - 247 - 10 53.8 1333 13 80 133.3
10. T.Harvey-MC 11 64 - 143 - 10 44.8 850 4 53 77.3
 
PASS EFFICIENCY G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Effic.
1. C.Rupp-SHU 12 259 - 412 - 6 62.9 3430 35 61 157.9
2. J.Robertson-PBH 12 259 - 416 - 9 62.3 3349 37 71 154.9
3. I.Vandever-SS 13 136 - 263 - 7 51.7 2465 20 82 150.2
4. J.Grant-BA 13 160 - 268 - 7 59.7 2135 17 56 142.3
5. P.Mendonca-BL 8 18 - 31 - 0 58.1 228 2 37 141.1
6. J.Hoppe-MM 13 19 - 30 - 1 63.3 240 1 36 134.9
7. K.Israel-DM 10 136 - 250 - 9 54.4 1757 21 52 134.0
8. J.Ullrich-MM 13 189 - 322 - 14 58.7 2412 20 65 133.4
9. K.Callahan-KBH 13 205 - 342 - 7 59.9 2199 15 58 124.3
10. S.McBrayer-WL 12 142 - 281 - 25 50.5 2137 20 77 120.1
 
RECEPTIONS/GAME G Rec. Yards TD Long Avg/C Avg/G Rec/G
1. A.Blakley-PBH 12 96 1340 18 60 14.0 111.7 8.0
2. T.Wise-DM 10 57 642 10 39 11.3 64.2 5.7
3. B.Langston-KBH 12 67 715 6 58 10.7 59.6 5.6
4. P.Maier-MC 12 65 1041 8 47 16.0 86.8 5.4
5. F.Brenner-SHU 10 53 687 6 42 13.0 68.7 5.3
6. M.Duft-MM 14 69 858 9 40 12.4 61.3 4.9
7. C.Jackson-WL 13 60 907 7 58 15.1 69.8 4.6
8. J.Brenner-SHU 10 46 597 9 36 13.0 59.7 4.6
9. C.Bollmann-BL 10 41 534 5 39 13.0 53.4 4.1
10. R.Zoller-DM 11 45 526 5 44 11.7 47.8 4.1
 
RECEIVE YDS/GAME G Rec. Yards TD Long Rec/G Avg/C Avg/G
1. A.Blakley-PBH 12 96 1340 18 60 8.0 14.0 111.7
2. P.Maier-MC 12 65 1041 8 47 5.4 16.0 86.8
3. C.Jackson-WL 13 60 907 7 58 4.6 15.1 69.8
4. F.Brenner-SHU 10 53 687 6 42 5.3 13.0 68.7
5. T.Hambalek-SHU 12 44 783 6 55 3.7 17.8 65.2
6. T.Wise-DM 10 57 642 10 39 5.7 11.3 64.2
7. S.Farghali-PBH 12 46 760 8 71 3.8 16.5 63.3
8. M.Duft-MM 14 69 858 9 40 4.9 12.4 61.3
9. J.Brenner-SHU 10 46 597 9 36 4.6 13.0 59.7
10. B.Langston-KBH 12 67 715 6 58 5.6 10.7 59.6
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Total Yds/G
1. C.Rupp-SHU 12 454 3430 517 3884 323.7
2. J.Robertson-PBH 12 520 3349 546 3869 322.4
3. I.Vandever-SS 13 709 2465 439 3174 244.2
4. K.Callahan-KBH 13 846 2199 502 3045 234.2
5. S.Cooper-MM 14 3089 0 396 3089 220.6
6. K.Israel-DM 10 187 1757 321 1944 194.4
7. S.McBrayer-WL 12 32 2137 320 2169 180.8
8. J.Ullrich-MM 13 -168 2412 354 2244 172.6
9. J.Grant-BA 13 64 2135 333 2199 169.2
10. R.Curley-AC 11 1058 711 286 1769 160.8
 
SCORING G TD FG XPT 2XP Pts Pts/G
1. S.Cooper-MM 14 44 0 0 0 264 18.9
2. A.Blakley-PBH 12 19 0 0 6 120 10.0
3. T.Wise-DM 10 15 0 0 2 92 9.2
4. B.Scharweit-BA 13 0 26 36 0 114 8.8
5. M.Duft-MM 14 10 1 48 10 121 8.6
6. S.Phaydavong-SHU 12 17 0 0 0 102 8.5
7. D.McCants-BA 8 10 0 0 0 60 7.5
8. B.Emeott-AC 11 13 0 0 2 80 7.3
9. P.Geiger-SS 10 12 0 0 0 72 7.2
10. R.Curley-AC 11 11 0 0 0 66 6.0
 
SCORING (TDs) G TD Rush Pass Ret. PAT Pts Pts/G
1. S.Cooper-MM 14 44 43 1 0 0 264 18.9
2. A.Blakley-PBH 12 19 0 18 1 3 120 10.0
3. T.Wise-DM 10 15 3 10 2 1 92 9.2
4. S.Phaydavong-SHU 12 17 13 4 0 0 102 8.5
5. D.McCants-BA 8 10 9 1 0 0 60 7.5
6. B.Emeott-AC 11 13 10 3 0 1 80 7.3
7. P.Geiger-SS 10 12 11 1 0 0 72 7.2
8. R.Curley-AC 11 11 11 0 0 0 66 6.0
9. P.Maier-MC 12 11 2 8 1 0 66 5.5
10. F.Starzengruber-PBH 10 9 1 7 1 0 54 5.4
 
SCORING (KICK) G PATs FGs Pts Pts/G
1. B.Scharweit-BA 13 36-37 26-35 114 8.8
2. F.Dannehl-KBH 12 23-29 13-22 62 5.2
3. S.Jungblut-AC 11 31-34 7-11 52 4.7
4. M.Duft-MM 14 48-56 1-4 51 3.6
5. T.Goebel-BL 9 19-20 3-5 28 3.1
6. S.Wurster-SS 12 32-37 1-2 35 2.9
7. D.D'Ariano-SHU 11 22-30 2-7 28 2.5
8. R.Sommer-DM 10 14-17 2-2 20 2.0
9. K.Killich-WL 11 11-14 3-5 20 1.8
10. E.Goedel-MC 12 11-15 2-8 17 1.4
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
 
KICK RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
1. M.Duft-MM 14 30 736 1 85 24.5
2. T.Brown-WL 13 31 669 0 67 21.6
3. C.Wollin-SS 12 26 476 0 41 18.3
 
ALL PURPOSE G Rush Rcv PR KR Yards Yards/G
1. S.Cooper-MM 14 3089 267 33 97 3486 249.0
2. D.McCants-BA 8 895 248 23 91 1257 157.1
3. T.Wise-DM 10 187 642 171 226 1399 139.9
4. S.Phaydavong-SHU 12 614 492 0 564 1670 139.2
5. A.Blakley-PBH 12 -1 1340 111 110 1560 130.0
6. B.Emeott-AC 11 629 301 0 475 1405 127.7
7. F.Starzengruber-PBH 10 99 593 0 558 1250 125.0
8. M.Andrew-DM 9 591 254 0 250 1095 121.7
9. M.Duft-MM 14 38 858 21 736 1653 118.1
10. P.Maier-MC 12 63 1041 240 38 1382 115.2
 
PUNTING G No. Yards Long Avg.
1. P.Finke-BL 10 40 1663 67 41.6
2. S.Jungblut-AC 11 23 950 60 41.3
3. P.Maier-MC 12 34 1378 68 40.5
4. P.Ritzheim-KBH 11 29 1056 52 36.4
5. S.Karl-BA 13 35 1212 56 34.6
6. S.Farghali-PBH 12 33 1021 61 30.9
 
FIELD GOALS G Made Att. Pct. Made/G
1. B.Scharweit-BA 13 26 35 74.3 2.00
2. F.Dannehl-KBH 12 13 22 59.1 1.08
3. S.Jungblut-AC 11 7 11 63.6 0.64
4. T.Goebel-BL 9 3 5 60.0 0.33
5. K.Killich-WL 11 3 5 60.0 0.27
6. R.Sommer-DM 10 2 2 100.0 0.20
7. D.D'Ariano-SHU 11 2 7 28.6 0.18
8. E.Goedel-MC 12 2 8 25.0 0.17
9. S.Wurster-SS 12 1 2 50.0 0.08
P.Maier-MC 12 1 3 33.3 0.08
 
FIELD GOAL PCT G Made Att. Long Pct.
1. B.Scharweit-BA 13 26 35 51 74.3
 
PAT KICKING PCT G Made Att. Pct.
1. B.Scharweit-BA 13 36 37 97.3
2. T.Goebel-BL 9 19 20 95.0
3. S.Jungblut-AC 11 31 34 91.2
4. S.Wurster-SS 12 32 37 86.5
5. M.Duft-MM 14 48 56 85.7
6. F.Dannehl-KBH 12 23 29 79.3
7. D.D'Ariano-SHU 11 22 30 73.3
 

TACKLES (All positions) G Pos. Solo Ast. Total Avg/G Sacks
1. J.Lawson-AC 11 DB 60 30 90 8.2 2
2. O.Kilic-WL 11 LB 47 31 78 7.1 2
3. H.Dierolf-SHU 12 LB 47 37 84 7.0 0
4. J.Scott-SS 10 LB 54 14 68 6.8 3
5. P.O'Neil-BA 13 58 30 88 6.8 3
6. S.Brenner-SHU 12 LB 33 44 77 6.4 2
7. An.Schreiner-PBH 10 LB 44 19 63 6.3 2
8. K.Horne-SHU 12 LB 36 37 73 6.1 2
9. L.Brickus-WL 8 LB 34 9 43 5.4 0
10. O.Radke-SHU 12 42 22 64 5.3 0
11. A.Langebartels-MC 12 LB 45 18 63 5.2 1
12. K.Telfair-PBH 11 LB 42 14 56 5.1 3
13. J.v.Look-KBH 13 42 24 66 5.1 1
14. D.McCray-WL 11 LB 38 17 55 5.0 0
G.Miletic-AC 9 DB 24 21 45 5.0 0
16. S.Borowski-PBH 8 DB 21 18 39 4.9 0
17. C.Wollin-SS 12 DB 48 10 58 4.8 0
18. B.Vogt-DM 10 LB 24 24 48 4.8 0
19. B.Vickroy-MM 9 35 8 43 4.8 2
20. B.Filipiak-BL 10 LB 29 18 47 4.7 0
21. R.Baunacke-AC 7 LB 20 12 32 4.6 0
22. J.Abongi-WL 11 LB 30 20 50 4.5 0
23. J.Kelly-MM 14 49 13 62 4.4 0
24. O.Friedrich-BA 12 36 15 51 4.2 1
25. K.Flanders-KBH 13 35 20 55 4.2 0
26. P.Finke-BL 10 DL 31 11 42 4.2 2
27. R.Zernicke-MC 11 DE 26 20 46 4.2 13
28. J.Spring-SHU 10 DT 22 19 41 4.1 5
29. N.Sintim-Aboagy-KBH 13 29 24 53 4.1 1
30. M.Senem-MC 12 DB 33 15 48 4.0 2
E.Toviaou-MC 9 22 14 36 4.0 2
H.Wecker-DM 8 17 15 32 4.0 2
33. H.Dueck-AC 11 DB 29 14 43 3.9 0
34. S.Aeyraevaeinen-AC 11 LB 33 9 42 3.8 2
35. T.Ochs-MM 9 30 4 34 3.8 1
36. S.Geithe-BL 8 LB 19 11 30 3.8 0
37. L.Imberg-WL 11 DL 22 19 41 3.7 8
38. C.Rieck-KBH 13 30 18 48 3.7 2
39. T.Ruthe-BL 6 LB 18 4 22 3.7 0
40. A.Musch-SS 11 32 8 40 3.6 0
41. C.Petersen-BL 10 DB 28 8 36 3.6 0
42. R.Maurer-SHU 9 15 17 32 3.6 0
43. E.Goedel-MC 12 DL 27 15 42 3.5 5
M.Burschyk-DM 10 LB 21 14 35 3.5 0
H.Fleck-SS 10 LB 27 8 35 3.5 1
46. E.Hoerl-WL 13 25 20 45 3.5 0
D.Mirus-SS 13 DE 36 9 45 3.5 5
48. D.Emmanuel-PBH 9 DL 23 8 31 3.4 5
49. F.Emslander-BA 13 29 15 44 3.4 1
50. J.Schletter-DM 10 DB 22 11 33 3.3 0
 
SACKS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
1. R.Zernicke-MC 11 DE 10 2 63 13 1.18
2. L.Imberg-WL 11 DL 2 5 32 8 0.73
3. T.Rauch-SHU 12 DE 6 1 38 8 0.67
4. R.Gordzielik-MM 10 5 1 37 6 0.60
5. B.Sheppard-MM 11 3 3 27 6 0.55
6. C.Clark-MM 14 2 2 9 6 0.43
7. D.Emmanuel-PBH 9 DL 5 0 42 5 0.56
8. D.Mirus-SS 13 DE 5 0 30 5 0.38
9. S.Misner-WL 12 LB 3 2 32 5 0.42
10. L.Starke-WL 13 DL 2 2 24 5 0.38
11. E.Goedel-MC 12 DL 3 1 27 5 0.42
12. J.Spring-SHU 10 DT 4 1 48 5 0.50
13. E.Swift-PBH 11 DL 4 0 25 4 0.36
M.Patschke-AC 11 4 0 21 4 0.36
15. D.Engelbrecht-BL 8 DL 4 0 31 4 0.50
16. P.O'Neil-BA 13 3 0 21 3 0.23
17. J.Scott-SS 10 LB 3 0 22 3 0.30
18. S.Gavanda-SS 11 DE 3 0 24 3 0.27
19. P.Krems-DM 10 DL 1 2 16 3 0.30
20. C.Fuchs-BL 7 DL 2 0 4 3 0.43
 
TACKLES FOR LOSS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
1. R.Zernicke-MC 11 DE 13 3 67 16 1.45
2. C.Rieck-KBH 13 9 3 41 12 0.92
3. S.Lau-MM 14 10 2 32 12 0.86
4. J.Spring-SHU 10 DT 6 6 96 12 1.20
5. L.Starke-WL 13 DL 7 5 40 12 0.92
D.Mirus-SS 13 DE 11 1 56 12 0.92
7. M.Senem-MC 12 DB 9 3 36 12 1.00
T.Rauch-SHU 12 DE 10 2 52 12 1.00
E.Goedel-MC 12 DL 7 5 40 12 1.00
10. O.Kilic-WL 11 LB 10 2 43 12 1.09
11. L.Imberg-WL 11 DL 3 8 37 11 1.00
12. P.Finke-BL 10 DL 8 3 24 11 1.10
13. S.Aeyraevaeinen-AC 11 LB 10 1 33 11 1.00
14. C.Clark-MM 14 7 4 22 11 0.79
15. H.Dierolf-SHU 12 LB 9 1 31 10 0.83
16. D.Emmanuel-PBH 9 DL 10 0 77 10 1.11
17. J.Lawson-AC 11 DB 8 2 26 10 0.91
18. B.Vickroy-MM 9 9 1 27 10 1.11
19. J.Scott-SS 10 LB 9 0 37 9 0.90
20. S.Misner-WL 12 LB 6 3 68 9 0.75
 
PASSES DEFENDED G BrUp Int. Total Avg/G
1. A.Musch-SS 11 10 4 14 1.27
2. L.Greene-KBH 11 7 5 12 1.09
3. C.Graw-MM 10 7 2 9 0.90
4. C.Wollin-SS 12 7 3 10 0.83
5. D.Seiffer-SHU 11 5 4 9 0.82
6. B.Michitti-SHU 10 7 1 8 0.80
M.Bangura-BL 10 7 1 8 0.80
8. S.Seidel-MC 8 5 1 6 0.75
H.Rashid-SS 8 3 3 6 0.75
10. P.Schweiger-PBH 11 2 6 8 0.73
D.McCray-WL 11 4 4 8 0.73
J.Lawson-AC 11 8 0 8 0.73
K.Michel-BA 11 7 1 8 0.73
J.Taylor-WL 11 4 4 8 0.73
15. O.Renck-WL 13 6 3 9 0.69
16. T.Ochs-MM 9 5 1 6 0.67
O.Radke-SHU 12 6 2 8 0.67
18. A.Spidle-SS 8 4 1 5 0.62
19. B.Krahl-BL 10 4 2 6 0.60
20. S.Schulz-DM 9 2 3 5 0.56
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Long Avg/G
1. P.Schweiger-PBH 11 6 37 0 22 0.55
2. T.Wise-DM 10 5 173 1 72 0.50
3. L.Greene-KBH 11 5 67 0 66 0.45
4. H.Rashid-SS 8 3 43 0 35 0.38
5. A.Musch-SS 11 4 91 0 36 0.36
J.Taylor-WL 11 4 43 0 29 0.36
D.McCray-WL 11 4 37 0 22 0.36
D.Seiffer-SHU 11 4 5 0 5 0.36
9. S.Schulz-DM 9 3 35 0 19 0.33
10. K.Flanders-KBH 13 4 137 2 53 0.31
 
FUMBLES FORCED G No. Avg/G
1. K.Horne-SHU 12 5 0.42
2. C.Fuchs-BL 7 2 0.29
3. P.O'Neil-BA 13 3 0.23
4. J.Schletter-DM 10 2 0.20
J.Scott-SS 10 2 0.20
6. R.Zernicke-MC 11 2 0.18
7. M.Schmitt-BA 13 2 0.15
D.Mirus-SS 13 2 0.15
9. H.Rashid-SS 8 1 0.12
S.Borowski-PBH 8 1 0.12
 
FUMBLES RECOVERED G No. Avg/G
1. P.O'Neil-BA 13 4 0.31
S.Franz-BA 13 4 0.31
3. C.Morris-PBH 9 2 0.22
P.Reichert-SHU 9 2 0.22
5. B.Vogt-DM 10 2 0.20
M.Burschyk-DM 10 2 0.20
H.Fleck-SS 10 2 0.20
8. O.Kilic-WL 11 2 0.18
P.Schweiger-PBH 11 2 0.18
10. H.Dierolf-SHU 12 2 0.17